5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

October 1, 2019


AT800 GIÁM SÁT TÀI SẢN

Cách thức: Thẻ sẳn sàng gán vào các thùng hàng trong vận chuyển các tài sản trong hàng không, và các hàng hóa quan trọng được giám sát bằng: ⚡️Sử dụng công nghệ BLE ⚡️Với…