panasonic kx-tes824
 
KX-TES824 Hệ thống tổng đài hỗn hợp tiên phong của Panasonic

KX-TDA200
 
KX-TDA200 Một giải pháp truyền thông thông minh cho kinh doanh

KX-TDA100
 
 
KX-TDA100 Hệ thống Tổng đài IP hỗn hợp.